GDPR

Without Walls vzw verzamelt enkel en alleen presoonsgegevens met als doel hen te kunnen informeren over de activiteiten van de vzw. Als bezoeker/sympathisant zijn een aantal zaken voorzien die aansluiten bij de GDPR reglementering (Genaral Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gegevens die worden doorgegeven zullen door de vzw worden behandeld overeenkomstig de regels van de GDPR of AVG (General Data Protection Regulation of  Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Zo ondermeer zijn volgende regels van toepassing:

  • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het informeren over de activiteiten van de organisatie. Zij worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

  • Persoonsgegevens mogen enkel doorgegeven worden aan derden indien dit kadert in het thema van de vzw.

  • Bij een datalek (zoals verlies van gegevens of ongeoorloofde toegang tot de gegevens door derden) dienen de betrokken diensten en de vzw te worden geïnformeerd.

  • De gegevens van de betrokkene mogen niet langer dan noodzakelijk met het oog op de informatieverstrekking worden bewaard.

  • Betrokkenen hebben het recht op inzage in hun gegevens.

    Meer details kunnen worden geraadpleegd via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.